عهد با خدا در کلام خدا

11- وفای به عهد نشانه مومنین است قد افلح المؤمنون ... الذین لاماناتهم و عهدهم راعون (مومنون8)

12- وفای به عهد نشانه مصلین است الذین فی صلاتهم دائمون .... الذین لاماناتهم و عهدهم راعون (معارج32)

13- مالکان شفاعت آنان هستند که نزد خداوند رحمان عهدی دارند لا یملکون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا(مریم 87)

14- شما در مورد عهدهایتان مورد سوال قرار می گیرید ان عهد کان مسئولا (اسراء34)

15- عهد خدا را به بها و قیمت کم نفروشید اگر بدانید این کار چه قدر نزد خدا بزرگ است و لا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون (نحل95)

16- آنان که عهد خدا را بعد از میثاق می شکنند لعنت خدا بر آنها است و بدترین سرا جایگاه انها است و انها مصداق مفسد فی الارض هستند و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض و اولئک لهم لعنة و لهم سوء الدار (رعد 25)

17- مشرکان اهل وفای به عهد به خدا و رسولش نیستند کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله (توبه7)

18- دشمنان یا غیر دشمن هر کس با شما عهدی بست باید بر آن استقامت کرد این نشانه تقواست الذین عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیمو لهم (توبه 7)

19- اکثر شهرهایی که هلاک شدند مردمشان متعهد به عهدشان نبودند اکثرشان فاسد بودند ما وجدنا لاکثرهم من عهد و ان وجدنا اکثر هم لفاسقین ( اعراف 102)

20- به عهد با خدا وفا کنید خداوند شما را به این ند سفارش می کند شاید پند بگیرید بعهد الله اوفوا ذلکم و صاکم به لعلکم تذکرون (انعام 152)

21- انان که عهد با خدا را به قیمت و بهای کم می فروشند برای انها در آخرت بهره ای نیست خداوند با آنها صحبت نمی کند و به آنها نظر هم نمی کند. آنها هرگز پاک نمی شوند . و برای انها عذاب دردناکی است ان الذین یشترون بعدالله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرة و لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم و لهم عذاب الیم (ال عمران3)

22- آنان که با خدا عهد شکستند و نقض میثاق کردند و آنچه خدا امر کرده بود نافرمانی کردند آنان حتما ضرر کردندو مصداق مفسد در زمین هستند یفسدون فی الارض و اولئک هم الخاسرون (بقره 27)

23- هر کس بر آنجه که با خدا پیمان بسته وفادار باشد به زودی پاداشی بزرگ به او خواهد رسید و من اوفی بما عاهد علیه الله فسیوتیه اجرا عظیما (فتح 10)

24- مومنان وعده خدا را دریافت می کنند و آن وعده را تصدیق می کنند و با این دریافت و تصدیق بر ایمان و تسلیمشان افزوده می شود قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما ( احزاب 22)

25- گروهی باخدا عهد کردند که خدایا اگر از فضلت به ما ببخشی حتما صدقه خواهیم داد و از صالحین می شویم وقتی خداوند به آنان از فضل خوذش بخشید آنها بخل کرده و پشت کرده اند خداوند هم روحیه ی نفاق را تا روز ملاقات با خدا در آنها قرار داد این به خاطر خلف وعده با خدا بود آیا آنها نمی دانند که خداوند سر و نجوایشان را می داند و او علام الغیوب است؟ و منهم من عاهد الله لئن اتنا من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین. فلما اتاهم من فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون . الم یعلموا ان الله یعلم سرهم و نجواهم و ان الله علام الغیوب (توبه 75 تا 78)

 

خلاصه آن که

آنان که به وعده خدا وفا می کنند:

1. از خدا می ترسند ایای فارهبون

2. نشانه تقوا من اوفی بعهده و اتقی

3. مشمول بشارت خدا می شوند فاستبشروا ببیعکم

4. بهشت پاداش آنها ست بان لهم الجنه

5. یکی از نشانه های نیکی و نیکوکاری لیس البر

6. نشانه راستگویان اولئک الذین صدقوا

7. نشانه متقین اولئک هم المتقون

8. نشانه مومن قد افلح المومنون ....و عهدهم راعون

9. نشانه مصلین فی صلاتهم دائمون.....و عهدهم راعون

10. مالکان شفاعت لایملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا

11. آنان که پند میگیرند لعلکم تذکرون

12. مورد سوال قرار می گیرند کان عهد الله مسئولا

13. سفارش خدا را عمل می کنند ذلکم وصکم به

14. به زودی پاداشی بزرگ به آنها خواهد رسید فسیؤتیه اجر عظیما

15. وعده خدا را دریافت می کنند هذا ما وعدنا الله

16. بر ایمانشان افزوده می شود ما زاد هم الا ایمانا

17. بر تسلیمشان افزوده می شود ..و تسلیما

 

آنان که عهد شکنی می کنند با خدا:

1.ظالمین لا ینال عهدی الظالمین

2. فراموش کار فنسی

3. بدون عزم و اراده و لم نجد له عزما

4. بدترین موجودات ان شر الدواب

5. از کافران هستند الذین کفروا فهم لا یؤمنون

6. پیشوایان کفر ائمة الکفر

7. آنها را بکشید و با آنها بجنگید فقاتلوا ائمة الکفر

8. مشمول لعنت خدا لعنةالله

9. بدترین سرا جایگاهشان است لهم سوء الدار

10. مفسد فی الارض یفسدون فی الارض

11. مشرکان هستند کیف یکون للمشرکین عهد عند الله

12. مشمول عذاب و هلاکت در دنیا

13. فاسقند وجدنا اکثرهم فاسقین

14. در آخرت بر آنها بهره ای نیست لاخلاق لهم

15. در آخرت خدا با آنها صحبت نمی کند لا یکلمهم الله

16. در آخرت خدا به آنها نگاه نمی کند لا ینظروا الیهم

17. در آخرت هرگز پاک نمی شوند و لا یزکیهم

18. در آخرت برای آنها عذاب دردناک است لهم عذاب الیم

19. حتما ضرر می کنند اولئک هم الخاسرون

20. آنها بخیل هستند بخلوا به

21. آنها منافق هستند نفاقا فی قلوبهم

22. آنها دروغگویند بما کانوا یکذبون

 

آنچه باعث می شود به عهد خدا وفا کنیم:

1- ترس از خدا ایای فارهبون

2- خشیت در مقابل خدا یخشون ربهم

3- از سختی روز حساب می ترسند یخافون سو’ الحساب

4- صبوری برای طلب رضای پروردگارشان صبروا ابتغا, وجه ربهم

5- به پا داشتن نماز اقام الصلاه

6- انفاق در پنهانی و آشکار انفقوا سرا و علانیه

7- بدی را به نیکی جواب می دهند یدر’ون بالحسنـه السیئه

8- ذکر نعمت های الهی اذکروا نعمتی انعمت علیکم

9- دوری از ستم لا ینال عهدی الظالمین

10- تقوا من اوفی بعهده و اتقی

11- کشتن و کشته شدن در راه خدا یقاتلون فی سبیل الله یقتلون و یقتلون

12- ایمان به خدا و روز قیامت و ملائکه و کتاب و پیامبران امن بالله و الیوم الآخر و الملائکه و الکتاب و نبیین

13- مال خود را با آن که دوستش دارند به خویشان و یتیمان و درماندگان و در راه ماندگان و مستمندان می بخشند اتی المال علی حبه ذوی القربی و الیتیمی و المساکین و ابن السبیل و السائلین و فی الرقاب

14- زکات می پردازند اتی الزکات

15- صبر هنگام سختی مشکلات و زیان و الصابرین فی الباسا’ و الضرا’ و حین البا’س

16- در جنگ به دشمن پشت نمی کنند لا یولون الادبار

17- به مال یتیم نزدیک نمی شوند لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن

18- به عدالت و حق پیمانه و وزن می کنند اوفوا الکیل و المیزان بالقسط

19- گفتارشان به عدل و انصاف است حتی در مورد خویشان اذا قلتم فاعدلوا و لوکان ذالقربی

20- در نماز خاشع اند فی صلاتهم خاشعون

21- از لغو دوری می کنند عن الغو معرضون

22- از ناموسشان محافظت می کنند لفروجهم حافظون

23- همیشه در نمازند علی صلاتهم دائمون

25- از نمازشان محافظت می کنند علی صلاتهم یحافظون

26- در اموالشان حق سائل و محروم معلوم است فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم

27- روز قیامت را تصدیق می کنند یصدقون بیوم الدین

28- از عذاب پروردگارشان می ترسند من عذاب ربهم مشفقون

29- در شهادتشان استوار هستند بشهاداتهم قائمون

 

جایگاه کسانی که به عهدشان به خدا وفا نمی کنند:

آنان که عهد با خدا را به قیمت و بهای کم می فروشند برای انها در آخرت بهره ای نیست خداوند با آنها صحبت نمی کند و به آنها نظر هم نمی کند. آنها هرگز پاک نمی شوند . و برای انها عذاب دردناکی است ان الذین یشترون بعدالله و ایمانهم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الاخرة و لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه ولا یزکیهم و لهم عذاب الیم (ال عمران3)

آنان که عهد خدا را بعد از میثاق می شکنند لعنت خدا بر آنها است و بدترین سرا جایگاه انها است و انها مصداق مفسد فی الارض هستند و الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل و یفسدون فی الارض و اولئک لهم لعنة و لهم سوء الدار (رعد 25)

آنان که با خدا عهد شکستند و نقض میثاق کردند و آنچه خدا امر کرده بود نافرمانی کردند آنان حتما ضرر کردندو مصداق مفسد در زمین هستند یفسدون فی الارض و اولئک هم الخاسرون (بقره 27)

 

جایگاه کسانی که به عهدشان به خدا وفا می کنند:

همان ها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند. وآنها که پیوند هایی را که خدا دستور به برقراری آن داده بر قرار می دارند و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب روز قیامت بیم دارند . و آنها که به خاطر ذات پاک پروردگارشان شکیبایی می کنند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به آنها روزی داده ایم در پنهان و آشکار انفاق می کنند و با حسنات سیئات را از میان می می برند پایان نیک سرای دیگر از آن آنهاست. همان باغ های جاویدان بهشتی که وارد آن می شوند و همچنین پدران و همسران و فرزندان صالح آنها و فرشتگان از هر دری بر آنان وارد می گردند . و به آنان می گویند سلام بر شما به خاطر صبر و استقامتتان ! چه نیکوست سر انجام آن سرای جاودان! الذین یوفون بعهد الله و لا ینقضون المیثاق . و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سو’الحساب. و الذین صبروا ابتغا’ وجه ربهم و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقنهم سرا و علانیه و یدر’ون بالحسنـه السیئه اولئک لهم عقبی الدار. جنات عدن یدخلونها و من صلح من ’ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار (رعد 220 تا 24)

آری آنها وارثانند. وارثانی که بهشت برین را ارث می برند و جاودانه در ان خواهند ماند . اولئک هم الوارثون . الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون (مومنون 10 و 11 )

 

چه کسی با وفا تر از خدا به عهدش و من اوفی بعهده من الله (توبه 111)

/ 6 نظر / 344 بازدید
شهدا آل علی

آنان که عهد شکنی می کنند با خدا: همانهایی هستند که ضد علی بن ابیطالب اند وبغض علی دارند چون بغض آن حضرت نشانه کفر ونشانه منافق بودن است راستی یادم رفت تو وبلاگ من شان نزول امام علی هم هست اگخ خواستی یه سر به ما بزن یا علی مدد http://shohada-e-al-e-ali.persianblog.ir

h

عکس خنده دار جالب و ديدني کليه سوژه حتما به وبلاگم سر بزن از خنده رودبر مي شي . در ضمن اگر دوست داشتي منو به اسم "عکس خنده دار" لينک کن و بهم بگو تا منم لينکت کنم http://photos.rozblog.com/

حسین

بسیار بسیار وبلاگ قوی و جامعی است موفق باشید

لواسانی

با سلام واحترام و عرض تبریک انشائ الله به برکت کلام نور در این راه ثابت قدم وبا قوت طی مسیر نمایید.

بهار

سلام وب خوبی دارید خدا قوت من از عکس این پستتون کپی کردم راضی باشین متشکرم

خیلی ممنون واقعا استفاده کردم از مطالب وبلاکت